+420 704 600 497 obchod@crealitystore.cz Vodní 5b, Blansko 678 01

Obchodní podmínky

obchodní společnosti Creality 3D Technology, s.r.o.

se sídlem Vodní 5b, 678 01 Blansko, Česká republika
identifikační číslo: 09705805
zapsané v obchodním rejstříku vedené u Krajského soudu v Brně , oddíl C , vložka 120396
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese crealitystore.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen “obchodní podmínky”) obchodní společnosti Creality 3D Technology, sro, se sídlem Vodní 5b, 678 01 Blansko, Česká republika, identifikační číslo: 09705805, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném na adrese Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 120396 (dále jen “prodávající”) upravuje v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Občanský zákoník”) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen “kupní smlouva”) uzavřené mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen ” kupující “) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese crealitystore.cz (dále jen “webová stránka”), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen “webové rozhraní obchodu”).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osobou, která má v úmyslu koupit zboží od prodávajícího, je právnická osoba nebo osoba, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného povolání.

1.3. Ustanovení odchylující se od obchodních podmínek lze sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodejce změnit nebo doplnit. Toto ustanovení nemá vliv na práva a povinnosti vzniklé po dobu platnosti předchozí verze podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webových stránkách má kupující přístup do svého uživatelského rozhraní. Kupující může ze svého uživatelského rozhraní objednávat zboží (dále jen “uživatelský účet”). Pokud to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující objednávat zboží i bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webových stránkách a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Kupující je povinen v případě jakékoli změny aktualizovat údaje uvedené v uživatelském účtu. Údaje poskytnuté kupujícím v uživatelském účtu a při objednávce zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných pro přístup k jeho uživatelskému účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit použití uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, zejména pokud kupující svůj uživatelský účet nepoužívá déle než [časové období], nebo pokud kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být k dispozici nepřetržitě, zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nezbytná údržba hardwaru a softwaru třetích stran.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu má informativní charakter a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, včetně cen jednotlivých zboží a nákladů na vrácení zboží, pokud zboží nelze ze své podstaty vrátit běžnou poštou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti, pokud jsou zobrazeny ve webovém rozhraní obchodu. Toto ustanovení neomezuje možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu také obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednané zboží (objednané zboží kupující “vloží” do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsob platby kupní ceny zboží, informace o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží a

3.4.3. informace o souvisejících nákladech

3.5. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a změnit údaje zadané kupujícím v objednávce, a to i s ohledem na schopnost kupujícího zjistit a opravit chyby při zadávání údajů do objednávky. Kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko “Dokončit objednávku”. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto přijetí kupujícímu potvrdí e-mailem na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu nebo v objednávce (dále jen “e-mailová adresa kupujícího”).

3.6. V závislosti na povaze objednávky (množství zboží, kupní cena, předpokládané náklady na dopravu) je prodávající vždy oprávněn požadovat od kupujícího dodatečné potvrzení objednávky (například písemně nebo telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptace), které je prodávajícím zasláno kupujícímu e-mailem, na e-mailovou adresu kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám a tyto náklady se neliší od nákladů základní sazba.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží na základě kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

– v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Vodní 5b, Blansko 67801;

– v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

– bezhotovostní převod na účet prodávajícího č. 2001905249/2010 vedený u Fio banky a.s. (dále jen “účet prodávajícího”);

4.2. Spolu s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve sjednané výši. Není-li výslovně uvedeno jinak, zahrnuje kupní cena také náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu ani jinou podobnou platbu. Tím není dotčeno ustanovení článku 4.6 Obchodních podmínek týkající se povinnosti zaplatit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti nebo v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s variabilním symbolem platby. V případě bezhotovostní platby je povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že kupující neposkytne dodatečné potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat zaplacení celé kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytované prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodních vztazích obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající kupujícímu ohledně plateb provedených na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po zaplacení ceny zboží a bude zaslán v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu online u správce daně; v případě technické poruchy nejpozději do 48 hodin.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku není možné od kupní smlouvy odstoupit od kupní smlouvy, která byla upravena podle přání kupujícího nebo pro něj, od kupní smlouvy u dodávky zboží podléhajícího rychlé zkáze a zboží, které bylo po dodání nenávratně smícháno s jiným zbožím, z kupní smlouvy na dodávku zboží v zapečetěném obalu, který spotřebitel odstranil z obalu a nelze jej z hygienických důvodů vrátit, a z kupní smlouvy na dodávku zvukového nebo obrazového záznamu nebo originálního balení počítačového programu.

5.2. Pokud se nejedná o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek nebo o jiný případ, kdy není možné odstoupit od kupní smlouvy, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy v souladu s § 1829 odst. 1 písm. ) dnů od převzetí zboží a v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika dílů, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu zasláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující použít vzorový formulář poskytnutý prodávajícím, který tvoří přílohu obchodních podmínek.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mailovou adresu prodávajícího Creality 3D Technology, s.r.o..

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí kupující vrátit prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, že zboží nelze vzhledem ke své povaze vrátit běžnou poštou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle článku 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem jako prodávající obdržel od kupujícího. Prodávající je rovněž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím při vrácení zboží kupujícímu či jiným způsobem, pokud s tím kupující souhlasí a nevzniknou mu dodatečné náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu zaslal.

5.5. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst právo na náhradu škody způsobené na zboží proti právu kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 odst.1 občanského zákoníku, je prodávající rovněž oprávněn od kupní smlouvy kdykoli odstoupit, a to až do převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Pokud je kupujícímu poskytnut dárek společně se zbožím, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s nevázanou podmínkou, že odstoupením-li kupující od kupní smlouvy, přestává být darovací smlouva na takový dar účinná kupující je povinen jej vrátit společně se zbožím prodávajícímu.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Pokud je způsob dopravy sjednán na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné další náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Pokud je prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutné dodávat zboží opakovaně nebo jiným způsobem, než je uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli vad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě zjištění porušení obalu svědčícího o neoprávněném vstupu do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží se mohou řídit zvláštními dodacími podmínkami prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. zboží má vlastnosti dohodnuté stranami a pokud nedojde k dohodě, má vlastnosti popsané prodávajícím nebo výrobcem nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě jeho reklamy

7.2.2. zboží odpovídá účelu stanovenému prodávajícím pro jeho použití nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá kvalitou nebo provedením smluvenému vzorku nebo modelu, pokud byla jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo modelu,

7.2.4. zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

7.2.5. zboží splňuje požadavky právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v článku 7.2 Obchodních podmínek se nevztahují na zboží prodávané za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena dohodnuta, na opotřebení způsobené jejím běžným používáním, na použité zboží za vadu odpovídá stupni používání nebo opotřebení kupujícího, nebo pokud to vyplývá z povahy zboží.

7.4. Pokud se vada projeví do šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne na spotřebním zboží, do dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, kde je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, nebo v sídle či místě podnikání.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Ve vztahu ke kupujícímu není prodávající vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace@crealitystore.cz. Informace o vyřízení reklamace kupujícího zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího.

8.4. Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, odpovídá za soudní řešení spotřebitelských sporů vyplývajících z kupní smlouvy. Platformu pro řešení sporů online, která se nachází na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr, lze použít k řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím na základě kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle nařízení (EU) č. 524/2013 Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů online ao změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22 / ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů online).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenské oprávnění v rozsahu své působnosti provádí příslušný živnostenský úřad. Na oblast ochrany osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů. V omezené míře dohlíží Česká obchodní inspekce také na dodržování zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe riziko změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Jeho povinnost poskytovat kupujícímu informace ve smyslu článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “nařízení GDPR”) související se zpracováním osobních údajů kupujícího za účelem plnění kupní smlouvy, za účelem sjednání této smlouvy a za účely plnění veřejnoprávních závazků prodávajícího.

10. Zasílání obchodních zpráv a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo obchodem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající plní svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu článku 13 nařízení GDPR týkající se zpracování osobních údajů kupujícího za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím zvláštního dokumentu

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. Cookies na svém počítači. Je-li možné provést nákup na webových stránkách a splnit povinnosti prodávajícího podle kupní smlouvy bez uložení tzv. Cookies na počítači kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoli odvolat.

11. Dodání

11.1. Může být doručeno kupujícímu na e-mailovou adresu kupujícího.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se strany dohodly, že vztah se řídí českým právem.

12.2. Volba práva podle čl. 12 odst. 1 obchodních podmínek nezbavuje spotřebitele ochrany poskytované ustanoveními zákona, od nichž se nelze odchýlit smlouvou a které by se jinak použily podle čl. 6 odst. 1 nařízení Rady Nařízení (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.3. Pokud je kterékoli ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se stane neplatným, bude neplatné ustanovení nahrazeno ustanovením, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce blíží. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.6. Kontaktní údaje prodávajícího: dodací adresa Vodní 5b, Blansko 67801, e-mailová adresa obchod@crealitystore.cz, telefon +420 704 600 497.

V Blansku 1. 2. 2021

has been added to the cart. Košík